เร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย ไข้เลือดออกระบาดหนัก ป่วยแล้ว 737 ราย

เร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย ไข้เลือดออกระบาดหนัก ป่วยแล้ว 737 ราย

วันที่ 17 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อสม.ตำบลสุรนารี อ.เมืองนคราชสีมา จ.นครราชสีมา ออกรณรงค์แจกทรายอะเบท ป้องกันลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนให้กับประชาชน

หลังมีไข้เลือดออกระบาดหนักในโคราช พบผู้ป่วยแล้วเกือบ 700 ราย นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า…

ปีนี้ถือว่ามีอัตราผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในพื้นที่ดูแล 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ในห้วงเดือนมกราคม

ถึงเดือนเมษายน 2563 พบว่า…

จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยไข้เลือดออกมากสุด จำนวน 737 ราย คิดเป็น 27.92 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จ.ชัยภูมิ จำนวน 223 ราย

คิดเป็น 19.57 ต่อประชากรแสนคน , จ.บุรีรัมย์ จำนวน 143 ราย คิดเป็น 8.98 ต่อประชากรแสนคน จ.สุรินทร์ จำนวน 96 ราย คิดเป็น 6.87 ต่อประชากรแสนคน

ทั้งนี้เมื่อจำแนกอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในระดับอำเภอ พบว่า อำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุด คือ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา จำนวน 73 ราย เสียชีวิต 1 ราย

รองลงมา อ.โนนสูง จำนวน 70 ราย และ อ.โชคชัย จำนวน 48 ราย ซึ่งกลุ่มที่ป่วยมากที่สุด จะเป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี

รองลงมา 5-9 ปี และ 15-24 ปี ตามลำดับ จึงต้องเร่งรณรงค์แนะนำประชาชนให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ควบคู่ไปกับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้ด้วย

ขอบคุณที่มา…

ข่า วสด ออนไลน์